Muistoissa

EK3 HK3 JK2 TK2 AD C.I.B FI & SE & EST & LV MVA EST JMVA V-07 JV-07 EST V-07 EST JV- 07 PMV-09 V-09

Suzi-Dog’s Fixed Star ”Riki”

C.I.B FIN MVA NO MVA EE MVA RU MVA V-01 BALTV-03 V-06 V-08

Donna-Vita v.d. Regenjas ”Donna”

RTK2, BH, C.I.B, POHJ MVA, FI & NL & DK & NO & EE MVA

Meevaller Charmeur Ster ”Harmi”

JK2, RTK2, BH, C.I.B, POHJ MVA, FIN & NO & DK MVA, MV-14

Woodenshoe´s Shooting Star ”Hosu”